TOEIC > PART 1: MÔ TẢ TRANH

Part 1 - Practice 1

Bài tập

Nhìn tranh, dự đoán mô tả, nghe cẩn thận, so sánh động từ, loại trừ đáp án sai, đánh dấu câu trả lời.
20
Không giới hạn

Part 1 - Practice 2

Bài tập

Nhìn tranh, dự đoán mô tả, nghe cẩn thận, so sánh động từ, loại trừ đáp án sai, đánh dấu câu trả lời.
20
Không giới hạn

Part 1 - Practice 3

Bài tập

Nhìn tranh, dự đoán mô tả, nghe cẩn thận, so sánh động từ, loại trừ đáp án sai, đánh dấu câu trả lời.
20
Không giới hạn

Part 1 - Practice 4

Bài tập

Nhìn tranh, dự đoán mô tả, nghe cẩn thận, so sánh động từ, loại trừ đáp án sai, đánh dấu câu trả lời.
20
Không giới hạn

Part 1 - Practice 5

Bài tập

Nhìn tranh, dự đoán mô tả, nghe cẩn thận, so sánh động từ, loại trừ đáp án sai, đánh dấu câu trả lời.
20
Không giới hạn

Part 1 - Practice 6

Bài tập

Nhìn tranh, dự đoán mô tả, nghe cẩn thận, so sánh động từ, loại trừ đáp án sai, đánh dấu câu trả lời.
20
Không giới hạn

Part 1 - Practice 7

Bài tập

Nhìn tranh, dự đoán mô tả, nghe cẩn thận, so sánh động từ, loại trừ đáp án sai, đánh dấu câu trả lời.
20
Không giới hạn